Go to content

Är det fortfarande meningsfullt att prata om digital strategi?

Det finns många olika definitioner av "digital strategi". Här är Novicells modell för en seriös digital affärsstrategi.

Published november 1, 2023

Så länge det finns underlag för att arbeta med digital transformation i företag finns det också underlag för att prata om digital strategi. Kanske är en av de bakomliggande anledningarna till denna diskussion i själva verket att det finns många olika definitioner av vad en digital strategi är. Här är Novicells bud.

Strategi sedd ur en digital aspekt

Så fort man tänker efter och gör en plan för någon digital satsning finns det en tendens att kalla det "digital strategi". Men i verkligheten kan det bara vara en strategi för sociala medier, en innehållsstrategi eller en marknadsföringsstrategi online. Och det är inte på något sätt oviktigt att ha en plan upplagd för de nämnda områdena, men dessa är enligt vår uppfattning en del av en digital strategi.

Vår rekommendation är att ni lyfter blicken ännu högre, så att ni inte bara sysslar med strategin för kanalerna, utan faktiskt börjar utveckla ert företags digitala affärsstrategi.

Här kommer säkert många att hävda att den enda meningsfulla strategin är företagets övergripande strategi – och att ni skjuter er själva i foten genom att enbart fokusera på det digitala. Och här är vi helt överens!

När vi på Novicell arbetar med strategi är det just den övergripande affärsstrategin vi närmar oss och arbetar med. Men det är ur ett digitalt perspektiv.

Det som vanligtvis glöms bort i klassiskt strategiarbete är att världen genomgår en snabb digital transformation. Så om ett företag vill transformera sig med världen och med sina kunder, så kräver det en medveten digital utgångspunkt för utvecklingen av affärsstrategin.

När det kommer till den punkten att företag helt naturligt och naturligt utgår från den digitala världen och den digitala transformationen när de utvecklar sin affärsstrategi... då kan vi enas om att slopa begreppet "digital strategi" och bara kalla det "strategi" .

Och här närmar vi oss en betydande utmaning: Den typiska inställningen hos företag är att "digital" är en marknadsföringsuppgift. I bästa fall har en specifik avdelning med ansvar för Online inrättats. Och så ligger fokus och ansvar här. Avsluta.

"Digital" är fortfarande en marknadsföringsdisciplin – men det är mer än så

För det första är "digital" en disciplin som kräver mycket samarbete över hela organisationen. Det är nödvändigt att säkerställa att kundens resa hänger samman över alla kontaktpunkter – och att säkerställa att interna system, data, processer och avdelningar i organisationen fungerar optimalt tillsammans för att nå uppsatta mål.

För det andra är "digital" lika mycket en disciplin som måste finnas på direktionens och styrelsens agenda. Här ska fokus ligga på hur den digitala utvecklingen påverkar företagets strategi och mål, och hur företaget kan och kommer att utnyttja denna utveckling.

"Digital" är och kommer att bli en del av våra kunders verklighet, och sättet de lever och agerar på - och detta påverkar hela verksamheten. Vi kan därför inte betrakta "digital" som en separat disciplin i verksamheten som vi isolerar till en enskild avdelning. Företagen måste däremot börja integrera den digitala disciplinen naturligt i alla klassiska affärsdiscipliner. Inte bara inom marknadsföring och försäljning – utan även inom t ex affärsutveckling, produktutveckling, organisationsdesign, processoptimering mm.

Och det ska förstås vara en återkommande samlingspunkt för direktionen. Digital transformation och digital affärsstrategi är inte ett projekt med en definierad sluttid, varefter du kan "borsta av händerna", tappa fokus och vända dig till nya utmaningar. Naturligtvis kommer det alltid nya utmaningar som ledningen måste ta hand om. Poängen är dock att om företaget vill placera sig bland vinnarna så bör arbetet med den digitala transformationen fortsätta – så länge den tekniska utvecklingen, kundernas stigande förväntningar och konkurrenternas vilja att utmana fortsätter.

Hur startar ni den digitala transformationen i ert företag?

När ni vill börja utveckla en digital affärsstrategi är den första, viktigaste uppgiften att få engagemang från ledningen och att anpassa förväntningarna kring: Vad är det önskade målet med strategin? Ska strategin sätta igång den digitala transformationen för hela verksamheten? Eller ska fokus initialt ligga på en del av verksamheten?

Efter detta är det väsentligt att följa en modell som säkerställer att ni kan identifiera de digitala insatser och transformationsprocesser som bäst realiserar – eller kanske till och med utmanar och lyfter era övergripande affärsmål. Det är att ni får en plan som kan ha betydelse för både den övergripande affärsstrategin, produkter och affärsmodeller, kundinteraktion, data, interna processer och system och för ert sätt att organisera er.

Novicells modell för digital affärsstrategi

I analysfasen ska ni fokusera på att kartlägga kundernas behov och förväntningar, verksamhetens egna mål och intressen, marknadens utveckling och konkurrenternas positionering. Slutligen är det lika viktigt att avslöja tillgängliga resurser och kompetenser i organisationen, vilket ska säkerställa att strategin blir verklighet. Ni har då överblick över de centrala utmaningarna och möjligheterna och kan identifiera var det finns outnyttjad potential som kan lyfta verksamheten.

I strategifasen bestämmer ni er ambition och riktning för den digitala transformationen och utifrån de centrala utmaningarna och möjligheterna från analysen kan ni nu identifiera de viktigaste strategiska fokusområdena och Must Win Battles.

I operationaliseringsfasen bryter ni ner de strategiska fokusområdena till en prioriterad, etappvis handlingsplan med de konkreta åtgärder som ska sätta igång de önskade transformationsprocesserna. Men det är minst lika viktigt här att synliggöra nödvändiga interna resurser, kompetenser, processer och eventuella organisatoriska förändringar som behövs för att ni ska lyckas förverkliga er digitala transformation.

Utdelningsfasen ska avslöja de ekonomiska konsekvenserna – vad kostar det att genomföra strategin och transformationen, och vad är den ekonomiska avkastningen för verksamheten?

Slutligen ska ni säkra resurser och rutiner för den kontinuerliga framdriften och uppföljningen av genomförandet av de valda insatserna. Men också en löpande utvärdering och justering av strategin. För som sagt – en digital transformation är ingen process med ett slutdatum.

--

[Artikeln är ursprungligen skriven av Novicell Danmarks Strategi Konsulter och publicerad på marketcommunity.com]

Vill ni gärna prata om Digital Strategi?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till mah@novicell.se

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail